Tag: y dược tư nhân

Hiện trạng hành nghề y dược tư nhân – BS Nguyễn Đức Kiệt

Sự ra đời của hệ thống y, dược tư nhân đáp ứng nhu cầu bức thiết của xã hội và làm giảm rõ rệt tệ cửa quyền trong ngành Y tế. Mặt khác, hệ thống y, dư [...]
1 / 1 POSTS