Tag: thiền

Hướng dẫn thực hành thiền

Hướng dẫn thực hành thiền

Đông dược Phú Hà - Trong một ý nghĩa bao quát, Thiền không phải là một phương pháp nào cả. Thiền là một trạng thái tâm thức không thể định nghĩa, kh [...]
1 / 1 POSTS